Niedziela i Uroczystości:

8.00; 10.00; 12.00; 17.00

Święta zniesione         Dni powszednie

8.00; 17.00                   7.00; 17.00; 17.30

Sakrament pokuty:

 • 15 minut przed Mszą św. w dni powszednie i święta zniesione
 • w niedzielę i święta nakazane podczas każdej Mszy św. 

Poniedziałek - Piątek

od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 16.30

Sobota

od 8.00 do 9.00

Telefony kontaktowe:

Ksiądz proboszcz: 797 633 551

Ksiądz wikariusz: 501 741 723

Adres:
ul. Kościuszki 90
26-120 Bliżyn
tel. 797 633 551; 501 741 723

e-mail: parafiablizyn@gmail.com

Numer konta:
BS Suchedniów O/Bliżyn. 89 8520 0007 2004 4000 2011 0001

7 lipca 2024

Wyrusz z nami do Maryi!

Piesza i rowerowa Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę

Zapraszamy do udziału w tegorocznej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Organizujemy także pielgrzymkę rowerową do Częstochowy w dniach 12- 13 sierpnia 2024r. Zapisy w kancelarii i zakrystii. Szczegółowe informacje u ks. wikariusza 501 741 723

REGULAMIN XV PIELGRZYMKI ROWEROWEJ  BLIŻYN– JASNA GÓRA  

 

REGULAMIN XV PIELGRZYMKI ROWEROWEJ

BLIŻYN– JASNA GÓRA

12-13  sierpnia 2024r.

 

1.      ORGANIZATOR

Parafia pw. św. Ludwika;  ul. Kościuszki 90;  26-120 Bliżyn

Kontakt:  Tel. 501-741-723

 

2.      CEL PIELGRZYMKI

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy modlitwa i sympatia do „dwóch kółek”.

Celem pielgrzymki jest:

 • ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,
 • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
 • formowanie postawy chrześcijańskiej
 • tworzenie wspólnoty między ludźmi
 • nawiedzenie znanych sanktuariów, klasztorów, miejsc kultu Bożego
 • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski

W związku z tym organizator wymaga od uczestników:

 • uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki (modlitwa, konferencje, Eucharystia),
 • wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów, itp., !!!!!!!
 • gotowości do budowania wspólnoty (zakaz słuchania muzyki
  w czasie jazdy),
 • troski o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc (w szczególności czekania na tych, którzy są w tyle), szacunku, kultury słowa. 

Główną intencją Pielgrzymki jest modlitwa, we wszystkich sprawach
i w intencjach wszystkich pielgrzymów i mieszkańców Parafii Bliżyn.

 

3.      PRZYGOTOWANIE PIELGRZYMKI

 • Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do przeprowadzenia pielgrzymki zgodnie z założonym programem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
  w programie pielgrzymki, a także zmian trasy pielgrzymki, wynikających ze złej pogody, złej kondycji pielgrzymów bądź innych nie przewidywanych na chwilę obecną zdarzeń.
 • Organizator zapewnia w kosztach pielgrzymki: noclegi, ubezpieczenie NW, OC i  transport bagażu.

4.      TERMIN PIELGRZYMKI

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 12  - 13 sierpnia 2024 r.

Zbiórka uczestników 12-go sierpnia 2024 r. (Poniedziałek) na Mszy św. o godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Ludwika w Bliżynie.  

Po Mszy św. wyruszamy na pielgrzymi szlak.

Zakończenie pielgrzymki. 13 sierpnia po Mszy Świętej na Wałach Jasnogórskich ok. godz. 19.00

5.      WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin. Dostarczy pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, dokona zapisu, zapłaci opłatę pielgrzymkową 140 zł oraz podporządkuje się poleceniom organizatora.

 • Wymagania wiekowe

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie do 18 roku mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko za pisemną zgodą ich prawnych opiekunów i tylko w razie wyznaczenia przez nich opiekuna, który zobowiązał się podjąć tego zadania. Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun muszą jechać w tej samej grupie pielgrzymki.

 • Wymagania zdrowotne

Składający zgłoszenie jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.

Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa wyżej. W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenia, o których mowa wyżej składają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych stale lekach.

 • Wymagania techniczne

Każdy z pielgrzymów powinien posiadać:

 • Kask, okulary, wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, nakrycie głowy, mały podręczny plecak, śpiwór, przybory do codziennej higieny osobistej, klapki pod prysznic, krem z filtrem przeciwsłonecznym, oraz godny ubiór na codzienną Mszę świętą, różaniec, zapas leków, jeśli takowe zażywa, kamizelkę odblaskową.
 • Sprawny technicznie rower umożliwiający pokonanie wymaganego dystansu
 • Rower powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy, bidon.

6.      SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA

 • Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę rowerową i znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi 30-50 cm od jej krawędzi w 15 osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są za zgodą przewodników grup. Między kolumnami odległość powinna wynosić 50-100 m. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji i opuszczanie kolumny bez konieczności i bez wiedzy przewodnika i opiekunów. W czasie jazdy zabrania się: ścigania pomiędzy uczestnikami, wypuszczania kierownicy z rąk („jazda bez trzymanki”), zdejmowania stóp z pedałów, rozmawiania przez telefon komórkowy i słuchania muzyki.
 • Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas nie wolno przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania przewodnika. Na każdym postoju będzie obecny pojazd z bagażami. Na postojach i noclegach należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu. Wówczas należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.
 • W razie awarii roweru należy powiadomić przewodnika i zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.
 • W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić Ks. przewodnika.

7.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność.

Za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki oraz podczas dotarcia na Jasną Górę, odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika. Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.

8. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on niniejszy regulamin, bądź złożone w zgłoszeniu oświadczenie.

Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.

Gdy zostanie wykluczona osoba niepełnoletnia, ma być ona odebrana przez rodziców (prawnych opiekunów) na najbliższym noclegu.

Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE         

Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 12 sierpnia 2024 r.

Trasa Pielgrzymki Bliżyn-Przedbórz 12.08. (nocleg w szkole )

                              Przedbórz-Częstochowa 13.08.( wejście razem z kolumną skarżyską na Wały Jasnogórskie)

Koszt 140 zł. ( dwa obiady, jeden nocleg, ubezpieczenie, woda, bus na trasie i powrót z rowerami, bułki na 13.08.). Koszt przy 20 osobach. Przy mniejszej ilości uczestników koszt może się zwiększyć. Dodatkowy koszt powrotu autobusem  ok.60 zł.

Pierwszego dnia będziemy pielgrzymować przez Bliżyn-Sorbin-Odrowążek-Krasna-Miedzierza-Sielpia-Radoszyce-Pilczyca-Przedbórz (75,5 km.). Drugi etap to odcinek o długości 80 km. O godz. 19.00 (może być zmiana godziny) będziemy wspólnie uczestniczyć we Mszy św. na wałach, a po jej zakończeniu udamy się do domów.

 

 

 

 


Zdjęcia

Pielgrzymka do Albanii

Droga krzyżowa ulicami Bliżyna

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.067818164825439